Member introduction of a KDE group

our members
KDElogo

Center for Computational Sciences
Faculty of Engineering, Information and Systems
International Institute for Integrative Sleep Medicine
・Professor: Toshiyuki Amagasa
・Professor: Hiroyuki Kitagawa
・Associate Professor: Hiroaki Shiokawa
・Assistant Professor: Yasuhiro Hayase
・Assistant Professor: Kazumasa Horie
・Assistant Professor: Savong Bou

Research Collaborator
・Associate Professor: Chiemi Watanabe

Secretary
Yumiko Hisamatsu
Shihoko Sekiya
Researcher
Leo Ota
Ryusuke Miyamoto

Degree Programs in Systems and Information Engineering
(Doctoral Program)
Buzaaba Happy
Vijdan Khalique
Dukundane Gashongore Prince
Hailemariam Mehari Yohannes
Katia Bourahmoune
Shohei Matsugu
Takdir
Rina Trisminingsih

Degree Programs in Systems and Information Engineering
(Master's Program)
Maiki Okura
Shunta Ishihara
Natsuki Ogino
Shuya Suganami
Marika Nakano
Toshiyuki Hirakata
Junya Yanagisawa
Masaya Yamada
Jinto Yamanaka
Kouta Yukawa
Aregawi Gidey Teklu
John Bosco Mugeni
Marie Grace MUJAWAMARIYA
Yuki Ohmori
Suomi Kobayashi
Kyouhei Tsuihiji
Hiroto Mamba
Yuma Kokubo
Satoshi Takashima
Ryo Haradaa
Helena Angelita

College of Information Sciences
Ryota Eisaki
Naoki Omiya
Shogo Sato
Yuma Naoi
Yuta Mizotani
Ryuichi Yagi
It returns to the top page of a KDE Web site